PSD2
verklaring

Home » PSD2 Verklaring

PSD2 VERKLARING/VRIJSTELLING VERGUNNINGPLICHT

Overwegende dat:

 • Brabants Duingoed (hierna te noemen: “Duingoed”) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41085868 en is gevestigd aan de Gijzelsestraat 3A (5268 KM) te Helvoirt, heeft opgericht een platform waarbij vraag (zijdens een consument) en aanbod (zijdens een de Duinboeren) bij elkaar worden gebracht;
 • Het platform waarop het i.c. gaat is een webshop;
 • Op de webshop worden producten aangeboden alsmede arrangementen. Het platform/de webshop heeft als doel om locale producten uit de agrarische sector op de kaart te zetten. De aanbieders van de producten met name uit de Loonse en Drunense Duinen (Midden-Brabant). Deze aanbieders worden in het hiernavolgende ook wel “De Duinboeren” genoemd. Op de webshop kunnen consumenten vervolgens deze producten komen. Het platform dient als teneinde de zichtbaarheid van De Duinboeren en diens producten te vergroten (tevens door alle locale producten aan te bieden/te centraliseren via de webshop alsmede teneinde te bemiddelen in een (koop)overeenkomst tussen De Duinboeren enerzijds en de consumenten/kopers anderzijds.
 • Naast producten kunnen tevens arrangementen namens De Duinboeren worden aangeboden (denk bijvoorbeeld aan proeverijen en/of fietstochten welke door De Duinboeren worden georganiseerd). Op de webshop worden de toegangsbewijzen voor deze arrangementen aangeboden;
 • Met de term “consumenten” tevens deelnemers aan de arrangementen wordt bedoeld;
 • De webshop uitdrukkelijk geen handelsplatform is;
 • De webshop/Duingoed uit naam van de aanbieder (ergo: De Duinboeren) handelt en niet uit naam van de consument. De webshop handelt derhalve uitsluitend voor 1 partij en niet voor 2 partijen;
 • De webshop/Duingoed voornemens is gebruik te maken van een Payment Service Provider (PSP) (Mollie);
 • Duingoed via deze PSP gelden ontvangt;
 • Consument de kosten voor bestellingen ten aanzien van de streekproducten en/of tickets c.q. toegangsbewijzen die zijn geplaatst op het platform voldoet, dat deze gelden via PSP periodiek (dat wil zeggen: wekelijks, twee-wekelijks of maandelijks) worden uitgekeerd aan Duingoed en dat Duingoed ten aanzien van deze gelden vervolgens een creditnota aan De Duinboeren doet toekomen;
 • De gelden die consument voldoet voor de geplaatste bestellingen nooit langer dan noodzakelijk zakelijke bankrekening van Duingoed blijven staan;
 • Van het geld dat de consument voldoet een bedrag wordt ingehouden alvorens de gelden aan De Duinboeren worden uitbetaald, namelijk: per bestelling wordt een bedrag afgedragen aan Duingoed als zijnde service fee;
 • Het gemiddelde van het totale bedrag van de betalingstransacties die in de voorafgaande twaalf maanden zijn verricht, is niet hoger dan € 3 miljoen per maand.;
 • Duingoed bankiert via diens zakelijke bankrekening.
 • Duingoed sluit met elke Duinboer die zich aansluit op het platform een overeenkomst, waarin De Duinboer ermee akkoord gaat dat Duingoed mag handelen uit naam van De Duinboer;
 • Een consument die een streekproduct/ticket/toegangsbewijs koopt via het platform is niet een klant van Duingoed maar een klant van De Duinboer;
 • De PSP heeft een juridische verklaring van een onafhankelijke derde partij opgevraagd, die kan bevestigen dat een PSD2 vergunning niet nodig is c.q. dat Duingoed daarvan vrijgesteld wordt.

Vrijstelling vergunningplicht

Iedereen die in Nederland bedrijfsmatig betaaldiensten verleent, heeft daarvoor een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank (DNB), of moet zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. De vrijstelling is mogelijk voor ‘kleine’ betaaldienstverleners.

Om een beroep te kunnen doen op de vrijstelling, dient eerst vastgesteld te worden of de onderneming (in casu: Duingoed) volgens artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) daadwerkelijk een betaaldienstverlener is.

Een betaaldienstverlener is een onderneming die zijn bedrijf maakt van het verlenen van betaaldiensten. Hierbij gaat het om diensten die worden verleend aan de betaler (consument) en/of de betalingsdienstgebruiker (winkelier). De betaaldienstverlener vervult daarbij een intermediaire rol.

Om vast te stellen of een onderneming gekwalificeerd kan worden als betaaldienstverlener zijn de volgende afwegingen van belang:

 1. Zijn de voorgenomen activiteiten te kwalificeren als een betaaldienst? Een betaaldienst is een bedrijfswerkzaamheid als bedoeld in de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten;
 1. Is de onderneming voornemens ‘het bedrijf uit te oefenen’ van het verlenen van betaaldiensten?

Er zijn drie categorieën betaaldienstverleners, waaronder de categorie: vrijgestelde betaaldienstverleners.

Dit betreft ondernemingen die bij ministeriële regeling (Vrijstellingsregeling Wft) zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor betaaldienstverleners. In dat geval mogen de voorgenomen activiteiten pas worden gestart nadat de onderneming door DNB als vrijgestelde betaaldienstverlener is ingeschreven in het openbaar register.

Voorwaarden vrijstelling

DNB kan een onderneming inschrijven als vrijgestelde betaaldienstverlener in het openbaar register als is aangetoond dat aan bepaalde voorwaarden uit Vrijstellingsregeling Wft wordt voldaan. Duingoed voldoet aan deze voorwaarden en heeft daarmee een PSD2 verklaring niet nodig c.q. is daarvan vrijgesteld. Kort gezegd gelden de volgende voorwaarden voor de vrijstelling (artikel 1a van de Vrijstellingsregeling Wft):

 • De betaaldiensten die Duingoed verricht, zijn een of meer van de betaaldiensten zoals bedoeld onder 1 tot en met 5 van de bijlage bij de Europese richtlijn betaaldiensten (2015/2366EU) (PSD2). Duingoed is namelijk een onderneming die consumenten in staat stelt producten of diensten van derden (De Duinboeren) te kopen en in dat kader gelden van die consumenten in ontvangst neemt ter doorbetaling aan die derden (De Duinboeren). Duingoed verleent derhalve diensten waarmee betalingstransacties worden uitgevoerd op een betaalrekening bij de betaaldienstverlener van de gebruiker of bij een andere betaaldienstverlener (categorie 3).
  Voor betaaldienst 6 (geldtransfers), 7 (betalingsinitiatiediensten) en 8 (rekeninginformatiediensten) geldt artikel 1a van de Vrijstellingsregeling Wft niet. Duingoed verricht geen betaaldienst zoals bedoeld onder 6 tot en met 8 van de bijlage bij de Europese richtlijn betaaldiensten (2015/2366EU) (PSD2).
 • Duingoed verleent uitsluitend betaaldiensten in Nederland.
 • Het gemiddelde van het totale bedrag van de betalingstransacties die in de voorafgaande twaalf maanden zijn verricht, is niet hoger dan EUR 3 miljoen per maand.
 • De personen die het beleid van de onderneming bepalen of mede bepalen, zijn personen zonder antecedenten. Dit zoals bedoeld in het Besluit prudentiële regels Wft (artikel 6, onderdelen a, b, d) voor zover deze betrekking hebben op het witwassen van geld, terrorismefinanciering of vermogensmisdrijven, of als misdrijf aangemerkte overtredingen van financiële toezichtwetgeving.
 • De geldmiddelen van de betaaldienstgebruikers die worden of zijn ontvangen, worden door de onderneming zeker gesteld. Deze zekerstelling vindt plaats doordat Duingoed contractuele afspraken met De Duinboeren in kwestie heeft gemaakt ten aanzien van de betaling, de betaling is geautomatiseerd en Duingoed de gelden die vanuit de PSP binnenkom en uitsluitend aanwendt om deze gelden te ontvangen en vervolgens uit te keren aan De Duinboeren.

Conclusie

Daar Duingoed voldoet aan alle voorwaarden, kan worden vastgesteld dat Duingoed is vrijgesteld van de vergunningsplicht. Duingoed is geen handelsplatform.