Algemene
Voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Duingoed B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Duingoed B.V. (hierna: Duingoed) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41085868 en is gevestigd aan Gijzelsestraat 3A (5268 KM) te Helvoirt.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder (schriftelijk al dan niet elektronisch) aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn. In bepaalde situaties kan een Aanbod op een andere wijze dan schriftelijk c.q. elektronisch worden gecommuniceerd (bijv. mondeling). Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie / omstandigheden.
 3. Arrangement: een georganiseerde gebeurtenis waarbij Bezoeker betrokken is.
 4. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op een of andere wijze, direct of indirect, als bezoeker, exposant, organisator, toeleverancier of anderszins een Overeenkomst met Duingoed sluit ter zake van het bijwonen van een door Duingoed te organiseren Arrangement. Eveneens Bezoeker is de natuurlijke of rechtspersoon die enig Arrangement bijwoont, zonder dat deze een Overeenkomst met Duingoed heeft gesloten.
 5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Koper: de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 7. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Duingoed.
 8. Producten: De Producten die door Duingoed worden aangeboden zijn voedingsmiddelen (zowel verse als houdbare producten). Alle Producten die worden aangeboden, zijn afkomstig van deelnemers aan Brabants Duingoed en zijn daarvoor gecertificeerd. Deelnemers aan Brabants Duingoed zitten in de agrarische sector in en rondom de Loonse en Drunense Duinen. De Producten worden aangeboden via de Webshop.
 9. Toegangsbewijs: Een toegangsbewijs is een door Duingoed verstrekte fysieke of digitaal document voorzien van een unieke code, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op het Arrangementen te mogen bevinden.
 10. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Duingoed.
 11. Webshop: www.duingoed.nl

 

Alle Arrangementen & Producten die worden aangeboden, zijn afkomstig van deelnemers aan Brabants Duingoed en zijn daarvoor gecertificeerd. Deelnemers aan Brabants Duingoed zitten in de agrarische sector in en rondom de Loonse en Drunense Duinen. De Producten worden aangeboden via de Webshop.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Duingoed en iedere Overeenkomst tussen Duingoed en een Koper en op elk Product dat door Duingoed wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Duingoed aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Duingoed zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Duingoed is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Duingoed gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is in ieder geval sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Duingoed is slechts aan het Aanbod gebonden indien Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan, of Koper een order heeft geplaatst en 50% van het orderbedrag heeft voldaan. Niettemin heeft Duingoed het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Duingoed gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Duingoed niet binden. Eventuele afbeeldingen, verpakkingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Duingoed kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product. Tevens kan Duingoed niet garanderen dat de verpakking van het Product op de afbeelding exact overeenkomt met de echte verpakking van het Product.
 4. Indien het Aanbod ziet op vers gemaakte Producten c.q. verse Producten (zoals groenten) zijn afwijkingen zowel naar boven als naar beneden mogelijk van 10% – 20% van het Aanbod aangegeven grammage. Koper blijft echter de prijs betalen die voor het op het Aanbod aangegeven grammage staat opgegeven.
 5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Duingoed zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Duingoed niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Duingoed heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Duingoed gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Duingoed, zal Duingoed de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Duingoed daaraan niet gebonden.
 5. Duingoed is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Koper heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper ten aanzien van alle verse Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, en/of de producten waarvan Koper de (vershoud)zegel heeft verbroken. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

Artikel 5 – Annulering Arrangement

 1. Annulering van een reeds tot stand gekomen Overeenkomst dient schriftelijk aan Duingoed te worden medegedeeld.
 2. Indien Bezoeker een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot drie maanden voor de aanvangsdatum wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Bezoeker. Tot twee maanden tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. Duingoed is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Duingoed is gerechtigd een Arrangement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om te controleren of een Arrangement wordt of is geannuleerd/verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Duingoed zijn best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, Bezoeker daarover te informeren. Duingoed kan echter niet garanderen dat Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Arrangement ontvang.

 

Artikel 6 – Toegangsbewijs

 1. Een Toegangsbewijs bestaat uit een door Duingoed verstrekt digitaal document met een barcode, tenzij Duingoed een fysiek toegangsbewijs ter beschikking stelt. De barcode is een unieke code.
 2. Toegangsbewijzen zijn persoonsgebonden en worden eenmalig verstrekt. Duingoed mag ervan uitgaan dat de houder van het Toegangsbewijs de rechthebbende daarop is.
 3. Bezoeker dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze doorverkopen van het Toegangsbewijs aan derden, tenzij Duingoed Bezoeker hiertoe expliciet toestemming heeft gegeven.
 4. Duingoed behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
 5. Indien en voor zover Bezoeker een Toegangsbewijs, dan wel Toegangsbewijzen, zonder commercieel oogmerk ter beschikking stelt aan derden, zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op deze derden. Bezoeker staat ervoor in dat de in dit artikel genoemde derden op de hoogte zijn van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten
 6. Het risico van beschadiging, verlies, misbruik en diefstal van een Toegangsbewijs komt voor rekening en risico van Bezoeker.
 7. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Duingoed ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot het Arrangement worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs is verkregen door middel van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Bezoeker Arrangement

 1. Bezoeker is verplicht alle door Duingoed verzochte informatie alsmede relevante gegevens bij het akkoord gaan met het Aanbod te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Hieronder worden in ieder geval verstaan de naam, contactgegevens en e-mailadres.
 2. Duingoed is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren. Bij onjuiste en/of onvolledige informatie kan het voorkomend dat Duingoed Bezoeker de toegang van het Arrangement ontzegt.
 3. Indien Duingoed het Toegangsbewijs via elektronische communicatie (e-mail), draagt zij er zorg voor dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Duingoed staat niet in voor de vertrouwelijkheid van het Toegangsbewijs noch de juiste ontvangst daarvan.
 4. Bezoeker is verplicht om op eerste verzoek van Duingoed en/of een door haar ingeschakelde derde, zich te identificeren.
 5. Bezoeker dient gedurende haar bezoek aan het Arrangement zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Arrangement geldende regels van fatsoen te gedragen. Indien en voor zover van toepassing dient Bezoeker zich in dit verband te houden aan de door (werknemers van) Duingoed gedane aanwijzingen en instructies. Bezoeker
 6. Het betreden van de locatie van het Arrangement is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Bezoeker is verplicht zich te allen tijde aan de veiligheidsvoorschriften te houden.
 7. Het is verboden glaswerk, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens en/of overige gevaarlijke voorwerpen, waaronder in ieder geval begrepen alle wettelijk verboden zaken en stoffen, mee te brengen naar het Arrangement.
 8. Minderjarigen dienen te allen tijde worden begeleid door een meerderjarige, al dan niet zijnde de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. De meerderjarige is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige en voor het toezien op de naleving van de gedragsregels zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 9. Ingeval van het niet naleven van de (gedrags)regels en/of wangedrag van Bezoeker (en/of de minderjarige), is Duingoed gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en de desbetreffende Bezoeker de toegang tot het Arrangement te ontzeggen.
 10. Het is Bezoeker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duingoed, op het Arrangement promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

 

Artikel 8 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Duingoed zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Duingoed het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Duingoed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Duingoed worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Duingoed zijn verstrekt, heeft Duingoed het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Duingoed niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Duingoed, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Duingoed kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Duingoed is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Duingoed is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Duingoedbekend was.
 7. Koper vrijwaart Duingoed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 9 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Duingoed of er door andere omstandigheden buiten de macht van Duingoed enige vertraging ontstaat, heeft Duingoed recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Duingoed schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Duingoed gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Duingoed of een externe vervoerder is Duingoed, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Duingoed gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Duingoed ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Duingoed een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 7. Duingoed is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Duingoed is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Duingoed behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
 9. Indien Koper niet thuis is/niet beschikbaar is om de zaken in ontvangst te nemen, en Duingoed de zaken ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Koper kan achterlaten (bijvoorbeeld door de zaken bij aanwezige buren af te leveren), is Duingoed gerechtigd voor een volgende levering(spoging) extra kosten in rekening te brengen. Duingoed is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de zaken / Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval Duingoed zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Koper (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).

 

Artikel 10 – Verpakking en transport

 1. Duingoed verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 11 – Onderzoek, reclamaties

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Voor verse producten dient Koper het geleverde op het moment van inontvangstneming gelijk te onderzoeken en terug te geven met de transportdienst, doch uiterlijk binnen 24 uur (voor Koper zijnde een Bedrijf geldt hierbij een termijn van 12 uur). Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Duingoed te worden gemeld op info@duingoed.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 3. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Duingoed op de wijze zoals door Duingoed aangegeven en ten aanzien van de Producten die geschikt zijn voor herroeping.
 4. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Duingoed, conform de retourinstructies van Duingoed. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 5. Duingoed is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Duingoed te wijten is, zal Duingoed na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Duingoed.

 

Artikel 12 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Duingoed geen invloed heeft, kan Duingoed deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Indien Koper niet thuis is/niet beschikbaar is om de zaken in ontvangst te nemen, en Duingoed de zaken ten tijde van een eerste aflever-/bezorgpoging niet op een andere wijze voor Koper kan achterlaten (bijvoorbeeld door de zaken bij aanwezige buren af te leveren), is Duingoed gerechtigd voor een volgende levering(spoging) extra kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Duingoed. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Duingoed een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Duingoed gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Duingoed op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Duingoed heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Duingoed kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Duingoed kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting zal Koper eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Duingoed zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Duingoed meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Duingoed geleverde zaken, blijven eigendom van Duingoed totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Duingoed gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Duingoed zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Duingoed haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Duingoed of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Duingoed zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Duingoed heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Duingoed. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Duingoed zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Duingoed worden vergoed door Koper.

 

Artikel 15 – Garantie

Duingoed staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Duingoed.

 

Artikel 16 – Gebruiksvoorschriften Producten

 1. Koper van Producten dient de voorschriften en instructies van Duingoed op te volgen.

 

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

 1. Duingoed is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Duingoed bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Duingoed gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Duingoed bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Duingoed op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Duingoed de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Duingoed behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Duingoed leidt tot aansprakelijkheid van Duingoed jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Duingoed in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Duingoed is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Duingoed is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Duingoed is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Duingoed levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Duingoed is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het programma, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt ingevuld, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Arrangement.
 5. Duingoed sluit haar aansprakelijkheid uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.
 6. Bezoeker vrijwaart Duingoed voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Bezoeker aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Duingoed geleverde Diensten, tenzij Bezoeker kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Duingoed.
 7. Duingoed is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 8. Duingoed is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies van de zaken / Producten doordat er een volgende (bijvoorbeeld tweede) poging tot levering moet worden ondernomen of in het geval Duingoed zich genoodzaakt ziet om de Producten op een andere manier achter te laten voor Koper (bijvoorbeeld: afleveren bij buren).
 9. Duingoed is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 10. Duingoed staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Duingoed verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Duingoed vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Duingoed binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Overmacht

 1. Duingoed is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Duingoed, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Duingoed zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Duingoed en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Duingoed buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Duingoed heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Duingoed haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Duingoed ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Duingoed gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 20 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Duingoed berusten uitsluitend bij Duingoed en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Duingoed rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duingoed. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Duingoed geleverde zaken, dient Duingoed expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Duingoed rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 22 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging      

 1. Duingoed gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Duingoed de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Duingoed op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Duingoed en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@duingoed.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Duingoed de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Duingoed zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Duingoed en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Duingoed heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Duingoed en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Helvoirt, 1 januari 2022.